Monday, May 2, 2011

Puojd odporúča: Slovenský národný remix / Puojd recommends: Slovak national remix


Moderný uvedomelý Slovák sa rozpozná tak, že nosí puojd a počúva Slovenský národný remix (a Rádio_FM).

Od začiatku som bola myšlienkou Slovenského národného remixu unesená. Hymna a slovenský štátny znak sú pre Slovákov citlivé symboly, ktoré stratili svoju čistotu, zostarli a v súčastnosti sa skôr spájajú s hanbou než hrdosťou (s výnimkou športových udalostí a myslením starých ľudí). Preto sa teším každému novému projektu, ktorý nám dáva aspoň malú nádej, že sú tu ľudia, ktorí vedia s touto témou pracovať inteligentne a vkusne. Projekt Martiny Slovákovej je jedinečný aj tým, že dokonale spája prácu viacerých talentovaných ľudí. Aj puojd mal tú česť priložiť ruku k dielu.

Slovenský národný remix a puojd majú spoločné to, že štátnu hymnu a štátny znak chápeme ako zaujímavý zdroj inšpirácie pre umelca či dizajnéra a vieme vytvoriť kvalitný, dlhodobý a medzi ľuďmi úspešný projekt vychádzajúci z tejto témy.

Tričko Maťa / T-shirt Maťa
Kto iný by na príležitosť prezentácie Slovenského národného remixu vedel zaodieť Martinu Slovákovú lepšie ako puojd? Pre Martinu - ako pravú modernú uvedomelú slovenskú devu (má to napokon aj v mene), puojd pripravil trikolórovú sukňu a tričko posiate slovenskými znakmi, ktoré sme po Mati aj pomenovali.

Všetky dôležité informácie sa dozviete na stránke remix.slovakova.sk.

Tak počúvajte Rádio_FM , sťahujte remixy, noste puojd a podporujte kvalitné slovenské umenie. Už dnes o polnoci si vychutnajte prvý krásny remix od The Uniques.

Pre živé vysielanie Rádia_FM kliknite tu.

mibe


/

Modern mature Slovak can be recognised that he is wearing puojd and listens to Slovak national remix (and Radio_FM).

From the start I’ve been blown away by the idea of Slovak national remix. The national anthem and national emblem are for Slovaks sensitive matters that have lost its purity, have aged and nowadays are associated more with shame rather than national pride (with the exception of sport events and thinking of older people). That’s why I’m happy for every new project that gives us a little hope that we can find people who can work with this topic in an intelligent and tasteful manner. Martina Slovakova’s project is unique also in combining work of various talented people. And puojd is proud to be part of it.

Slovak national remix and puojd have in common that we find the anthem and national emblem to be an interesting source of inspiration for an artist or designer and we can create good-class, long-term and popular project coming from this theme.

Who else could dress up Martina better for the occasion of Slovak national remix’s presentation than puojd? For Martina, as for modern conscious slovak girl (she’s got it in her surname for what it’s worth), we created a tricolour skirt and a t-shirt printed with slovak emblems that we named after Martina.

All the important information about Slovak national remix can be found at the webpage remix.slovakova.sk.

So listen to Radio_FM, download remixes, wear puojd and support good-class slovak art. Tonight at midnight you can enjoy the first amazing remix from the Uniques.

For Radio_FM’s live stream click here.

mibe

No comments:

Post a Comment