Monday, September 2, 2013

Kde domov muoj

Na Puojde sa chystajú veľké zmeny! Jedným z prekvapení bude balíček úplne nových darčekových predmetov. Už žiadne reklamné perá, každý rok tie isté hrnčeky, neforemné biele tričká s logom firmy. Chceme vám dať šancu na vkusnejšiu a luxusnejšiu alternatívu. 
Dovoľte nám, aby sme vám predstavili náš prvý dizajnový darčekový produkt- viazanku Anku. Dúfame, že si Anku radi uviažete na krk, dali sme si na nej mimoriadne záležať.


Viazanku Anku si objednajte tu. Možný je aj väčší odber za veľkoobchodné ceny.

Všetky naše dizajnové darčekové predmety nie sú len pekné, ale skrývajú v sebe hlbšiu ideu. Ide nám o to, vytvoriť kvalitný slovenský suvenír, ktorým sa budete chcieť pýšiť v zahraničí. Taký, ktorý nediskriminuje, neuráža a neodpudzuje. 
Túto ideu sme zdôraznili fotením viazanky Anky na utečencovi, ktorého dočasným ne-domovom sa stalo Slovensko. Judali, sympatický a vzdelaný mladý muž z Konga. Nebudeme hovoriť jeho príbeh, chceme len mierne poukázať na problematiku utečencov na Slovensku. Lebo na Puojde radi upozorňujeme na veci, ktoré by sme mohli zlepšiť. Akí sme my, Slováci? Čo je pre nás typické? Sme pokorní až skromní, sme úprimní či závistliví, sme ľahostajní, sme ticho, sme hokej, SME POHOSTINNÍ? 
Podľa Slovenskej humanitnej rady na Slovensko migranti prichádzajú preto, že túžia po demokracii, po mieri a bezpečí. Ale v neposlednej rade aj preto, lebo sme konečnou krajinou Schengenského priestoru. Najčastejšie dôvody migrácie sú strach o svoj život, náboženská diskriminácia, chudoba či túžba po spoločnom živote so zvyškom svojej rodiny, ktorá už emigrovala dávnejšie.   

Asi nie sme taký otvorený národ a dokazuje to aj fakt, aké je ťažké presvedčiť zamestnávateľov, že utečenec nie je nijako odlišný a môže svoju prácu vykonávať kvalitne a v rámci svoje kvalifikácie. Veľa ale závisí aj na samotnom človeku – ako sa sám dokáže adaptovať. Niektorí sú takí šikovní, že začnú sami podnikať alebo študovať. V každom prípade ale žiadateľ o azyl musí 1 rok žiť na Slovensku a až potom dostane pracovné povolenie.   

„Dôležité však je si pripomenúť, že ešte do roku 1989 ľudia z našej krajiny utekali. Slováci odchádzali najmä do Rakúska a dostali tam reálnu šancu na nový život a kariéru. Rýchlo sme zabudli na minulosť. Mala by nám pripomenúť, aby sme sa správali k utečencom tolerantnejšie.“ upozornil Peter Devínsky.Štatistika
V roku 2013 bolo zatiaľ evidovaných 232 žiadostí o azyl, vyhovelo sa 2 žiadostiam a 67 nebol udelený azyl. Doplnkovú ochranu dostalo 17 ľudí. V 180 – tich prípadoch bolo konanie zastavené
a 5 ľudí dostalo štátne občianstvo. Celkovo počet žiadostí z dlhodobého hľadiska klesá (v roku 2004 to bolo maximum 11 395 žiadostí).Za rozhovor a ochotu poskytnúť informácie ďakujeme Petrovi Devínskemu a Zuzane Števulovej.
Foto: Michal Huštaty

/// 


We create brand new collection of gifts. No more boring pens or white shirts with your company logo and no shape. We want to offer you better quality and more luxurious alternative. The first Poujd gift product is the tie Anka.

All our design gifts are not only pretty but they also mean something. We want to create high quality souvenir of Slovakia that doesn´t discriminate, doesn´t offend, doesn´t repel. We emphasised this idea with photoshooting of Anka. We want to introduce you a refugee- well educated young man Judali from Kongo, whose „home“ became Slovakia for a while. We urge the things that we believe can get better, we like to show you the other side of the coin.
 
Slovakians, who are we? What is typical for us? Are we humble and modest, are we honest, are we jellous, are we quiet, are we ice-hockey, are we careless, ARE WE HOSPITABLE?


Slovak human league, refugees comes to Slovakia because they yarn for democracy, peace and safety. But also because Slovakia is the last country of Schengen area. The most frequent reasons of migration are fear, religious discrimination, poverty, desire for life with the rest of family, that imigrated long time ago.
 
Maybe we are not as open nation as we claim, it proves the fact how hard it is to convince employers that the refugee is profesionaly capable and equal to Slovakian employee. It is a lot about the refugee´s personality and ambitions. Some of them are very skillfull and smart and they start their own bussiness or they start to study. In any case, refugee must live for one year in Slovakia to get working permission.   

„It is very important to remember that Slovakians were leaving their country until 1989 as well. They were leaving mostly to Austria and they had a real chance to establish new life there. This is what we have forgotten very easily. We should remember this and behave to refugees more tolerant.“ Said Peter Devínsky

Statistics:
in 2013 there were 232 applicants for asylum, 2 were approved and 67 didn´t get asylum. 17 people got additional protection. In 180 cases the procedure was stopped and 5 people got slovak state citizenship. In general, the number of applicants decreases.


Interesting links: